Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Dig1

2827399-1

Sillmanintie 51

08700 LOHJA

+358 50 3065 432

www.dig1.fi


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ismo Kauppi

Sillmanintie 51

08700 LOHJA

+358 50 3065 432

ismo@dig1


Rekisterin nimi

Dig1 asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Dig1 tallentaa ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Asiakkaan/jäsenten on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot ennen (esim.) verkkokauppamme käyttämistä/asiakkuutta/jäsenyyttä.

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat

· Asiakkuuden ylläpito, kuten tilausten käsittely, toimitus, takuuasiat ja laskutus

· Asiakkuuteen liittyvä viestintä, esim. erilaiset kampanjat

· Käyttökokemuksen parantamiseksi, tuotesuositusten antamiseen ja markkinoinnin kohdennukseen

· Väärinkäytösten estäminen

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Rekisterin tietosisältö, henkilötiedot ja säilytysaika

Dig1:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

· Etu- ja sukunimi

· Sähköposti

· Puhelinnumero

· Postiosoite

· Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Suomen kirjanpitolaki asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle

Rekisterin tietolähteet

Keräämme yhteystietoja tilaustapahtuman yhteydessä.

Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.


Rekisterin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Fyysisiä tietoja ei ole.

Automaattisesti käsiteltävä aineisto

Dig1 säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat tasokkaita. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.


Jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

  • Pyytää Dig1:ltä nähtäväksi häntä koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

  • Rekisteröity voi pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itselleen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: ismo@dig1.fi.

Evästeiden käyttö

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Dig1 käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista